Urgente transities

Meer veerkracht voor onze samenlevingIn onze maatschappij zijn aanzienlijke kwetsbaarheden ontstaan. 
Ingrijpende transities zijn dringend noodzakelijk.


Het gaat zeker niet om kleine aanpassingen, daarom benoemen we ze als 'transities'.

 • Welke transities zijn noodzakelijk? We gebruiken de analyses van verschillende instituten en geven er een samenvatting van.
 • Hoe voer je een transitie uit? We kijken hoe dat werkt voor de samenleving, voor bedrijven en instellingen en voor ons zelf.
 • Op welke manieren kunnen we bijdragen aan transities? We geven aan welke acties mogelijk zijn en wie ze uitvoert.


Welke transities worden genoemd?
De analyses verschillen, maar de uitkomsten komen inhoudelijk grotendeels overeen. Het gaat in ieder geval om:


 • Meer aandacht voor groepen in de samenleving die het onevenredig moeilijk hebben (en dat wordt versterkt door Corona), meer accent op inclusie, gelijke kansen en voldoende beloning.


 • Meer aandacht voor gezondheid in plaats van alleen 'herstel bij schade'. En dat we als samenleving beter voorbereid moeten zijn op een gezondheidscrisis als Corona.


 • Meer aandacht voor de schade die we dagelijks toebrengen aan het milieu, vanuit productie, afval, voedsel en energie. Ook vanwege de schade voor onze gezondheid.


 • Meer aandacht voor en regelgeving bij de digitale wereld, zodat kansen benut worden, maar onze data veilig zijn en onze privacy door ons zelf beheerd kan worden.


 • Een ander perspectief op de economie dan alleen welvaart en winst. Meer accent op de bijdrage aan maatschappelijk welzijn en welbevinden. En bedrijven die zelf voldoende reserves aanhouden en daarom niet gauw steun nodig hebben.


Analyse van urgente transities

De analyse van de WRR brengt negen kwetsbaarheden in beeld: 

 • De regierol voor de overheid
 • De positie van flexibele arbeid
 • Verschillen in veerkracht en incasseringsvermogen van mensen
 • De veerkracht en maatschappelijke rol van het bedrijfsleven
 • Digitale kansen en risico’s
 • De toekomst van Europese samenwerking
 • De toekomst van globalisering
 • De kosten van de crisis


Een meer gedetailleerde analyse vult deze kwetsbaarheden aan met o.a.:

 • Ecologische kwetsbaarheid
 • Bestuurlijke kwetsbaarheid

Het Break-out Team analyseert in elf actiepunten de balans die zij na Corona wensen tussen mens en natuur, in de sociale en economische ongelijkheid tussen mensen en tussen zekerheid en onzekerheid.

 • Zet concrete stappen naar nieuwe, meer directe vormen van democratie
 • Stimuleer een nieuwe, duurzame en regionale economie
 • Verander het onderwijs, gericht op een nieuwe samenleving en economie
 • Waardeer en Stimuleer de kracht van kunst en cultuur
 • Stimuleer en bouw voort op vertrouwen en verantwoordelijkheid
 • Verander de gezondheidszorg vanuit leerervaringen van de crisis
 • Differentieer in steunpakketten van de staat
 • Werk hard aan een inclusieve economie en stimuleer sociaal ondernemerschap
 • Stimuleer digitaal het zelfsturend en zelfcorrigerend vermogen van mensen
 • Richt steden en wijken anders en duurzaam in
 • Werk hard aan een inclusieve samenleving

Een analyse van Berenschot leidt tot vier maatschappelijke opgaven: 

 • Klimaat en milieu
 • Demografische verschuivingen
 • Verschuiving van zorg naar gezondheid
 • Nieuwe dreigingen op het gebied van veiligheid


Ook zijn er de 17 Sustainable Development Goals van de VN als actuele en wereldwijde aandachtspunten. 


Wie is aan zet?
De terugtredende overheid is onvoldoende in staat gebleken om deze kwetsbaarheden effectief aan te pakken.
Ook bedrijven, instellingen en burgers moeten in actie komen. Er zijn immers wel degelijk mogelijkheden.
In het volgende kijken we hoe je als bedrijf, instelling of burger kunt bijdragen aan de transities door actie te nemen.


Hoe werkt een transitie?
Een transitie is echt iets anders dan een overzienbare verandering, zowel in de maatschappij als in bedrijven en instellingen. 
In het volgende gaan we na wat dit zowel maatschappelijk als van bedrijven en instellingen vraagt.